2016-06-01 winnieyip no responses

當孩子遇上小動物

小朋友在與小動物嬉戲﹑相互的關愛與分享的過程中,都能夠感受到與小動物間的給予和接受愛的經歷,這是孩子 […]

Read More
2016-04-28 winnieyip no responses

武夷山講座 2016

謝謝武夷山新聞的採訪! 希望更多家長明白何謂真正的因材施教!?

Read More
2016-04-13 winnieyip no responses

李克勤自爆虎爸教仔法

睇到李生嘅訪問,令我回想起由2010年第一次為Ryan做分析至今,每一次,無論李生李太幾忙都會堅持抽 […]

Read More
2016-03-09 winnieyip no responses

「身教重於言教,父母是小朋友的榜樣」

小朋友善於模仿,父母嘅一言一行﹑表情動作等都會成為小朋友模仿嘅對象, 俗語話:「身教重於言教,父母是 […]

Read More
第 1 页,共 4 页1234
Winnie Yip
   
Copyright © 2016 MsWinnieYip.com